Gwarancja

Zobowiązania gwarancyjne Dana Innovation („IPORT”) dotyczące właśnie zakupionego produktu IPORT („Produkt”) są ograniczone do warunków określonych w tym dokumencie. IPORT gwarantuje, że Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego (1) roku od daty zakupu („Okres gwarancji”). W przypadku wystąpienia wady i otrzymania przez IPORT uzasadnionego roszczenia w okresie gwarancyjnym, IPORT według własnego uznania naprawi Produkt lub wymieni Produkt na funkcjonalnie równoważny produkt. IPORT gwarantuje naprawione Produkty i produkty zamienne dostarczone w ramach niniejszej gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne od daty naprawy lub wymiany przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni lub, jeśli jest dłuższy, przez pozostałą część Okresu Gwarancyjnego. Jeśli produkt zostanie wymieniony, Produkt zamienny staje się Twoją własnością, a Produkt staje się własnością IPORT. Po przyznaniu zwrotu Produkt staje się własnością IPORT.

Kupując w iportproducts.com, potwierdzasz, że miałeś okazję zapoznać się z warunkami gwarancji IPORT, zrobiłeś to w takim stopniu, w jakim musisz się z nimi zapoznać, i akceptujesz ich warunki, w tym ograniczenia, wyłączenia i Zastrzeżenia w nich. Niektóre przepisy stanowe nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji ani na wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód. Jeśli te przepisy dotyczą Ciebie, niektóre lub wszystkie wyłączenia odpowiedzialności, wyłączenia lub ograniczenia mogą Cię nie dotyczyć i możesz mieć dodatkowe prawa.

Ograniczona gwarancja IPORT dotyczy tylko Produktu. Gwarancja nie dotyczy żadnego produktu nieobjętego IPORT, nawet jeśli jest zapakowany, sprzedawany lub używany z Produktem. Gwarancja wyklucza, bez ograniczeń, jakąkolwiek kradzież produktu nieobjętego IPORT podczas używania z produktem IPORT. Gwarancja nie obejmuje zarysowań ani uszkodzeń powierzchni żadnego produktu nieobjętego IPORT, nawet jeśli jest zapakowany, sprzedawany lub używany z Produktem. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do normalnego użytkowania Produktu, z wyjątkiem normalnego zużycia i zużycia, zgodnie z ewentualnymi instrukcjami użytkowania dostarczonymi z Produktem (na piśmie lub za pośrednictwem hiperłącza do takich materiałów instruktażowych). Niniejsza gwarancja nie dotyczy szkód spowodowanych przez wypadek, nadużycie, niewłaściwe użycie lub modyfikację produktu.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza gwarancja i środki zaradcze określone w niej są wyłączne i zastępują wszelkie inne gwarancje, środki zaradcze i warunki, ustne lub pisemne, wyraźne lub dorozumiane. IPORT w szczególności zrzeka się wszelkich domniemanych gwarancji, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Jeżeli IPORT nie może zgodnie z prawem zrzec się ani wykluczyć dorozumianych gwarancji na podstawie obowiązującego prawa, wówczas wszelkie roszczenia wynikające z takich dorozumianych gwarancji wygasają po upływie okresu gwarancji. Żaden sprzedawca, agent ani pracownik IPORT nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużeń ani uzupełnień niniejszej gwarancji.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, IPORT nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z naruszenia gwarancji lub warunków lub zgodnie z dowolną inną teorią prawną, w tym między innymi koszty wymiany mienia osobistego lub koszty odzyskania lub odtworzenia dowolnego programu lub danych przechowywanych w urządzeniu używanym z produktem IPORT lub przenoszonym w nim.

W przypadku konsumentów korzystających z przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony konsumenta w kraju zakupu lub, jeśli są inne, w kraju zamieszkania, których nie można odmówić w sposób określony powyżej („przepisy prawa konsumenckiego”), korzyści wynikające z niniejszej gwarancji są następujące uzupełnienie wszystkich praw i środków zaradczych wynikających z takich praw konsumenckich. W zakresie, w jakim odpowiedzialność na podstawie takich przepisów konsumenckich może być ograniczona, odpowiedzialność IPORT jest ograniczona, według własnego uznania, do wymiany lub naprawy produktów.